To jest oficjalne oświadczenie o dostępności serwisu www.vivatvasa.pl:

Urząd Miasta i Gminy Gniew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Vivat Vasa!.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2020 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2020 r.

Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przed podmiot zewnętrzny:
Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, ul. Broniewskiego 35,
83-110 Tczew, https://www.biuropiomar.pl/
Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, sekretariat@gniew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 530 79 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

UMiG Gniew, Plac Grunwaldzki 1, stanowi obiekt architektonicznie nie dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Nie ma możliwości dostosowania budynku, dlatego przygotowano obsługę petentów w następujący sposób.

Na placu Grunwaldzkim w bliskiej odległości (około 30 m) od Urzędu Miasta, znajdują się 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób z trudnościami z poruszaniu się, odbywa się w pomieszczeniu Referatu Społecznego, znajdującego się na parterze budynku, z oddzielnym wejściem. Obsługa petenta polega na zebraniu przez pracownika informacji, w jakiej sprawie dany petent przyszedł i wezwaniu pracownika komórki merytorycznej, w celu załatwienia sprawy.

Na parterze budynku, w odrębnym pomieszczeniu, znajduje się również obsługa mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami.

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miasta i Gminy w Gniewie:

1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:
– poniedziałek od 7:30 do 15:30,
– wtorek od 7:30 do 15:30,
– środa od 7:30 do 17:00,
– czwartek od 7:30 do 15:30,
– piątek od 7:30 do 14:00.

2. Za pomocą faksu – numer (58) 530 79 40.

3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: sekretariat@gniew.pl

4. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Aplikacje mobilne

  • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
  • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
  • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
  • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
  • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
  • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
  • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
  • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Oświadczenie powstało w oparciu o dokument http://www.bip-e.pl/bip/aktualnosci/57,Deklaracja-dostepnosci-na-stronie-BIP-juz-od-23-wrzesnia-2019.html i może być rozpowszechniane na analogicznych zasadach.